• Kontakt.
 • Behovsanalys utifrån kundönskemål.
 • Gemensam framtagning av underlag.
2-3
veckor från
Förfrågan
 • Genomgång av inkommet underlag.
 • Offert från LLENTAB.
 • Order från kund.
 • Orderbekräftelse från LLENTAB.
Detta tidsintervall
styrs av kundens interna process
 • Kontrakt upprättas/beställningserkännande skickas.
 • Ritningar samt ev pelarlaster tas fram och godkänns av kund.
 • Inköp av objekspecifika komponenter förbereds.
 • Bygglovsprocessen hanteras av kund.
 • Llentab är behjälplig med underlag, t ex plan-/fasadritningar samt kvalitets- och miljöplan.
 • Kunden gör avrop genom att produktionsorder och kulörval skickas in.
 • Projektsamordning i dialog med kund.
 
 • Konstruktionsarbetet påbörjas och komponenter specificeras.
 • Inköp av objektspecifikt material.
 • Planering av montagearbetets utförande och tidplan i dialog med kund.
 • Underlag för Arbetsmiljöplan tas fram av Llentab.
 • Klargör eventuella ändringar mot kontrakt som beslutats av kund.
1
veckor från
Avrop
 • Tillverkningen av byggkomponenter påbörjas.
 • Montageplaneringen fortsätter och utsedda personer för kvalitetskontroller och BAS-P/U klargörs.
 • Byggplatsförhållanden klargörs.
 • Ingjutningsgods skickas i förekommande fall till kund.
8
veckor från
Avrop
 • Byggsatser levereras till byggplatsen inför byggstart.
 • Dialog om startbesked, montageplan, etableringsplan, arbetsmiljöplan, egenkontroller.
 • Montering av stomme och komponenter sker.
 • Fakturering enligt betalningsplan och ev ÄTA.
10
veckor från
Avrop
 • Sammanställning av projekt och kvalitetskontroller.
 • Slutbesiktning och överlämning.
 • Överlämnande av slutdokumentation.
15*
veckor från
Avrop
 • Intern utvärdering försäljning/montage/konstruktion.
 • Sammanställning projekt.
 
  * Kalkylerad minimitid för färdigt projekt från avrop.  

 

Öppna, spara eller skriv ut processen som pdf