För framtiden: Energi- och resurseffektivitet under projektets hela livscykel

Hållbarhet och miljö

>>Hållbarhet och miljö
Hållbarhet och miljö

Hållbarhet innebär för oss att det vi planerar och genomför ska vara i linje med våra etiska riktlinjer samt vara ansvarsfullt och långsiktigt utformat, vilket utvecklas vidare inom respektive område. Vi ska därigenom tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Vår ambition är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder, samarbetspartners och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till de samhällen vi är verksamma i.

Vårt hållbarhetsarbete redovisas i den årliga Hållbarhetsredovisningen

LLENTAB strävar i sina åtaganden efter att bidra till energi- och resurseffektivitet under projektets hela livscykel. Det gör vi genom en energieffektiv tillverknings-, leverans- och byggprocess vid byggande av klimatsmarta stålhallar. Det innebär att byggnaden konstrueras och byggs för de förhållanden som den kan komma att påverkas av – och påverka under lång tid.

Miljö och hållbarhet

LLENTAB strävar i sina åtaganden efter att skapa optimala förutsättningar med avseende på att minimera miljöpåverkan, samt bidra till energi- och resurseffektivitet såväl vid våra produktionsanläggningar som i de projekt vi medverkar.

Vi har som en betydande byggentreprenör ett ansvar att välja material som är miljömässigt sunda, hållbara och möjliga att återanvända eller återvinna. Vi ska vidare arbeta för minskad klimatpåverkan med särskilt fokus på energiförbrukning och optimerande av materialåtgång och transporter samt säkerställa att hantering av avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

I stålproduktionen är det rullformning, kapning och stansning som kräver den största andelen av energiförbrukningen. LLENTAB arbetar därför med långsiktiga lösningar för återvinning av värme i tillverkningsprocesserna. Inom produktionen arbetar vi också med att begränsa materialspill. Vi arbetar ständigt för att minska energiförbrukningen samt göra bra miljöval när maskiner eller utrustning hyrs in.

Transporterna är en central och viktig fråga i vårt miljöarbete. Majoriteten av det råmaterial vi köper fraktas med båt och tåg och tack vare vår effektiva logistik med platta paket och goda samarbete med logistikföretag minimerar vi våra koldioxidutsläpp.

Avfallshanteringen är också en central del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. LLENTAB är anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (fti), vilket är ett gemensamt system för insamling och återvinning av förpackningar inom industri och handel. Genom ett nationellt avtal om avfallshantering för såväl produktionsanläggningen som byggverksamheten är målet att nå 100 procent källsortering.

Vinsterna av ett framgångsrikt miljöarbete gynnar både miljön och ekonomin. Till stöd i miljöarbetet har LLENTAB ett miljöledningssystem som i allt väsentligt följer miljöstandarden ISO 14001.

Ann-Christin Bergman

HMS- och kvalitetschef
+46(0)523-790 99
ann-christin.bergman@llentab.se

LLENTAB buildings sustainability

Naturligt återvinningsbart material

LLENTAB:s produkter består huvudsakligen av stål, vilken är en naturligt förekommande råvara som ur naturen bryts som järnmalm. Att bygga i stål innebär ett effektivt användande av jordens resurser då stål går att återvinna och återanvända i det oändliga. Inga andra byggnadsmaterial medför samma höga återvinningsbarhet, avsaknad av skadliga ämnen och emission av gaser. När en stålkonstruktion rivs kan vissa detaljer återanvändas, som de är eller efter modifiering. Det är också möjligt att smälta ned konstruktionen och producera nytt stål. En stor andel av allt stål kommer från stålskrot, cirka 20 procent av allt stål är återvunnet. Dessutom kan stål inte drabbas av fuktskador samtidigt som alla tekniska och funktionella krav uppfylls. På Stålbyggnadsinstitutet finns mer att läsa för dig som är intresserad.

Byggvarudeklaration och byggvarubedömning

Liksom byggbranschen i stort, arbetar självklart även LLENTAB för att fasa ut skadliga ämnen. För att möjliggöra hållbara produktval arbetar vi med systemen Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA. För att ta del av produktbedömningarna från Byggvarubedömningen fråga oss. Stomstål, högprofilplåt, Tak- och Väggplåt och Sandwichpaneler som är tillverkade inom LLENTAB är registrerade i BASTA. Här nedan kan ni ladda ner Byggvarudeklarationer, eBVD för våra sandwichpaneler och EPD för stomstålet.

eBVD – Sandwichpaneler (standard)

eBVD – Sandwichpaneler (strong)

EPD – Stomstål

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster, primärt genom trafikmätning och optimering av innehållet. Genom att använda vår hemsida godkänner du användningen av cookies, läs mer om cookies här Jag förstår